Press "Enter" to skip to content

ประวัติเทควันโดที่คุณอาจจะไม่รู้

ประวัติเทควันโด

เทควันโดเป็นกีฬาที่มีต้นกำเนิดมาจากกลุ่มชนชาติในประเทศเกาหลี มีประวัติยาวมานานนับพันปี ต่อมาในปี ค.ศ. 1950 ได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนการต่อสู้ในยุดโบราณหลายรูปแบบขึ้น เป็นครั้งแรกและให้ชื่อว่า เทควันโด ผู้คิดค้นกีฬาเทควันโด คือ นายพล ชอยฮองไฮ ซึ่งปัจจุบันรูปแบบของกีฬาเทควันโด ได้ไปอยู่ที่แคนาดาแล้ว ตั้งสหพันธ์ ITF เทควันโดเกาหลีใต้เป็นของ WTF เดิมเป็นหนึ่งเดียวกันกับ สำนักคุกกิวอน โดยปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น KUKKIWON ACADEMY สถาบันการศึกษาเทควันโดของโลก

ในความหมายของชาวเกาหลี คำว่า แท แปลว่า การโจมตีด้วยเท้า ควัน แปลว่า การโจมตีด้วยมือ และ โด แปลว่า วิถีหรือสติปัญญา ดังนั้นคำว่า เทควันโด จึงหมายถึง วิถีแห่งการใช้มือและเท้าในการต่อสู้และป้องกันตัว ในปี ค.ศ. 1955 ได้มีองค์กรพิเศษถูกจัดตั้งขึ้นในนามขององค์การควบคุมศิลปะแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่และควบคุมทำการสอนให้แก่สาธารณะที่สนใจเข้ามาเล่น

เทควันโดถือเป็นศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวเองโดยไม่ใช้อาวุธ ของชาวเกาหลี ที่พวกเขาเล่นกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เกาหลีสามารถเผยแพร่เทควันโดจนเป็นกีฬาที่คนทั่วโลกยอมรับจนได้รับการบรรจุให้มีแข่งขันในโอลิมปิคเกมส์ขึ้นในปี ค.ศ. 2000 กีฬาเทควันโดได้เริ่มเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยมีคณาจารย์จากสาธารณรัฐเกาหลีจำนวน 6 ท่าน เดินทางมาสอนเทควันโดให้กับทหารสหรัฐอเมริกาที่ตั้งฐานทัพอยู่ในประเทศไทยในตอนนั้น ตั้งแต่นั้นมากีฬาเทควันโดก็กลายเป็นที่รู้จักของประชาชนชาวไทยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน